Algemene Voorwaarden Neuteboom

Kaas-Verswereld

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website, of offline,
en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Indien u onze Website bezoekt raden wij u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1.       Definities

1.1 Neuteboom Kaas-Verswereld: Alle winkels handelend onder de naam Neuteboom Kaas-Verswereld, met de hoofdvestiging te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KVK 28059240.

1.2 Website: de website van Neuteboom Kaas-Verswereld, te raadplegen via http://www.neuteboomverswereld.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Neuteboom Kaas-Verswereld.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Neuteboom Kaas-Verswereld en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2.       Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Neuteboom Kaas-Verswereld zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Neuteboom Kaas-Verswereld slechts bindend indien en voor zover deze door Neuteboom Kaas-Verswereld uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3.       Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website, en in andere van Neuteboom Kaas-Verswereld afkomstige materialen, vermelde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten online in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit Artikel bedoeld.

3.3 De inhoud van de Website en andere materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Neuteboom Kaas-Verswereld kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website en andere materialen te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Neuteboom Kaas-Verswereld afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Neuteboom Kaas-Verswereld kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 4.       Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Neuteboom Kaas-Verswereld en het voldoen aan de daarbij door Neuteboom Kaas-Verswereld gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Neuteboom Kaas-Verswereld onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Neuteboom Kaas-Verswereld het recht om prijzen hierover aan te passen.

 

Artikel 5.       Uitvoering overeenkomst

5.1 Zodra de bestelling door Neuteboom Kaas-Verswereld is ontvangen, stuurt Neuteboom Kaas-Verswereld de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2 Neuteboom Kaas-Verswereld is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de Website en in andere materialen wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4 Indien Neuteboom Kaas-Verswereld de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.5 Neuteboom Kaas-Verswereld raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

 

Artikel 6.       Eigendomsvoorbehoud

6.1. Neuteboom Kaas-Verswereld behoudt zich, ten opzichte van Klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf het eigendom van de geleverde goederen voor. Dit houdt in dat tot het moment dat de volledige betaling bij Neuteboom Kaas-Verswereld binnen is, de goederen eigendom van Neuteboom Kaas-Verswereld blijven.

 

Artikel 7.       Herroepingsrecht

7.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Neuteboom Kaas-Verswereld binnen 14 werkdagen (8 werkdagen indien het gaat om versproducten) na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

7.3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Neuteboom Kaas-Verswereld te retourneren, dan wel binnen deze termijn Neuteboom Kaas-Verswereld op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.                             

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

Neuteboom Kaas-Verswereld

Zoeterwoudseweg 21e
2321 GM Leiden

 

7.4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na  ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

7.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

  • ·        Die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant
  • ·        Die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • ·        Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • ·        Die snel kunnen bederven of verouderen

 

7.6 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

Artikel 8.       Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan Neuteboom Kaas-Verswereld volgens de in de, on- en offline, bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Neuteboom Kaas-Verswereld is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Neuteboom Kaas-Verswereld tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld.

8.2. Indien Klant niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

8.3. Bij niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 

Artikel 9.       Garantie en conformiteit

9.1 Neuteboom Kaas-Verswereld staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Neuteboom Kaas-Verswereld er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door Neuteboom Kaas-Verswereld, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst heeft.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Neuteboom Kaas-Verswereld daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien Neuteboom Kaas-Verswereld de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 10.     Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van Neuteboom Kaas-Verswereld, kan hij bij Neuteboom Kaas-Verswereld telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

10.2 Neuteboom Kaas-Verswereld geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Neuteboom Kaas-Verswereld binnen 2 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

      Artikel 11.     Persoonsgegevens

11.1 Neuteboom Kaas-Verswereld verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de privacyverklaring.

11.2 Privacyverklaring : Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Neuteboom-Kaasverswereld via deze website. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Neuteboom-Kaasverswereld. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

 

Artikel 12.     Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Neuteboom Kaas-Verswereld jegens Klant, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.2 Aansprakelijkheid van Neuteboom Kaas-Verswereld jegens Klant, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.3 Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Neuteboom Kaas-Verswereld jegens Klant, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Neuteboom Kaas-Verswereld.

12.4 De aansprakelijkheid van Neuteboom Kaas-Verswereld jegens Klant, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Neuteboom Kaas-Verswereld onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Neuteboom Kaas-Verswereld ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Neuteboom Kaas-Verswereld in staat is adequaat te reageren.

12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Neuteboom Kaas-Verswereld meldt.

12.6 In geval van overmacht is Neuteboom Kaas-Verswereld niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Artikel 13.     Slotbepalingen

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Neuteboom Kaas-Verswereld gevestigd is. 

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

      Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Neuteboom Kaas-Verswereld

Zoeterwoudseweg 21e

2321 GM Leiden

info@neuteboomverswereld.nl

T: 071-5763518
F: 071-5317999

KvK nummer Leiden: 28059240

BTW nummer: NL.8016.05.301.B.01